logo konferencji PSTIS

Regulamin konkursu

Zgłoś się na konkurs

Regulamin Konkursu na wystąpienie podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w Warszawie

Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości

Wieloaspektowe podłoże zaburzeń procesów modulacji sensorycznej.
Modulacja sensoryczna w perspektywie zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Dieta sensoryczna w kontekście zaburzeń modulacji sensorycznej.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs na Wystąpienie, zwany dalej Konkursem, podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości, zwanej dalej Konferencją organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w Warszawie.

 2. Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

§2

Uczestnicy, zadanie konkursowe i przystąpienie do konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu są terapeuci integracji sensorycznej z minimum 3-letnim stażem pracy.

 2. Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji.

 3. Celem przystąpienia do Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy Konkursu

 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie abstraktu wystąpienia do 15 marca 2018 r. na adres: 
  n.jaskuc@pstis.pl w formacie PDF.

 5. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 500 słów

 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osobę w nim uczestniczącą zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz przetwarzania przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. Poz. 926).

 7. Osoba przystępująca do konkursu potwierdza zgodność z prawdą nadesłanych danych i jednocześnie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do całości wystąpienia.

 8. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

§3

Weryfikacja zgłoszenia

 1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu konkursowym.

 2. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem na adres n.jaskuc@pstis.pl.

§4

Komitet Konkursowy

 1. Prace oceniają Członkowie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

 2. Rozstrzygnięcie Komitetu Konkursowego jest ostateczne.

§5

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Konferencji www.konferencja.pstis.pl, do dnia 30 marca 2018 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 2. Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do udziału i wystąpienia podczas Konferencji w charakterze prelegenta w dniu 21 kwietnia 2018 roku. Przewidywany czas wystąpienia 15 minut oraz do publikacji materiału w Kwartalniku Integracja Sensoryczna.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania autorom najlepiej ocenionych przez Komitet Konkursowy prac umieszczenia ich w Kwartalniku Integracja Sensoryczna.

§6

Postanowienia końcowe

Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 


Patroni medialni

Studio psychologiczne - logo
Impuls do rozwoju - logo
logo Oditis