logo konferencji PSTIS

Regulamin

Regulamin Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania i przestrzegania. Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2018 roku do zakończenia Konferencji. Wszelkich informacji, dotyczących szczegółów Konferencji należy szukać na stronie: www.konferencja.pstis.pl

3. Miejsce Konferencji: Warszawa, Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

II. REJESTRACJA

Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 20.04.2019 roku lub do wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty należności do 5 dni roboczych od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia formularza w przypadku wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na Konferencję decyduje kolejność wpłat po wypełnieniu formularza.

III. PŁATNOŚĆ

Członków PSTIS obowiązuje wpłata 250,- zł do 20.03.2019 po tym terminie 300,-

Osoby niebędące członkami PSTIS 450,- zł do 20.03.2019 po tym terminie 500,-

Przed dokonaniem wpłaty obowiązuje sprawdzenie swojego statusu członkostwa w PSTIS.
Sprawdź czy jesteś na liście członków PSTIS:
http://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_czlonkowie

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora (UWAGA! NOWY NUMER KONTA) :

29 80110008 0000 0093 4943 0006

z dopiskiem w tytule przelewu: opłata za Konferencję – nazwisko, imię.

Niedokonanie wpłaty w ciągu 5 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezakwalifikowanie na Konferencję przy nieprawidłowym wypełnieniu formularza przez zgłaszającego lub przesłania pieniędzy na inny numer konta.

Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w Konferencji, materiały, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o udziale w Konferencji.

Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje ubezpieczenia oraz noclegów.

Organizator przesyła fakturę wyłącznie drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu, jeżeli uczestnik wypełni pozycję dane do faktury. Faktury za uczestnictwo wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym w pozycji: dane do faktury.

Dane z formularza rejestracyjnego muszą być zgodne z danymi zawartymi w przelewie bankowym. Jeżeli przelew dokonywany jest z konta innej osoby niż uczestnik, należy podać w tytule opłaty za kogo dokonywany jest przelew. Dotyczy wyłącznie sytuacji gdy odbiorcą na fakturze oraz osobą dokonującą zapłaty jest osoba fizyczna (nie dotyczy osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą).

9. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na fakturę zbiorczą na więcej niż jednego uczestnika konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem nie krócej niż 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji przysługuje do 30 dni przed rozpoczęciem zwrot 90% wpłaty; do 15 dni przed rozpoczęciem Konferencji zwrot 50% wpłaty; 15 dni i mniej przed rozpoczęciem Konferencji przysługuje zwrot 5% wpłaty.

11. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota. Organizator w takim przypadku nie zwraca uczestnikom innych poniesionych kosztów.

IV. OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI

1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego w dniu 18 maja 2019 r. PUNKTU REJESTRACJI, bez zarejestrowania się udział w Konferencji jest niemożliwy.

2. Przy stoiskach rejestracyjnych Konferencji każdy z uczestników otrzyma materiały oraz identyfikator.

3. Posiadanie IMIENNEGO identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Żaden Uczestnik nie ma prawa przekazywania imiennego identyfikatora osobom postronnym.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Szkoleniu. Administratorem danych
    osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B
  • Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane
    żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Konferencji.
  • Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu
    do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konferencji.

VI. POZOSTAŁE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas Konferencji.

Uczestnicy udzielają Polskiemu Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI działalnością.

Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu Konferencji przez uczestników bez zgody Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od niego niezależnych lub wprowadzenia zmian w programie, pozostających bez wpływu na temat Konferencji.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem:
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI
ul. Majdańska 3 lokal 7B; 04-088 Warszawa;
adres e-mail: konferencja@pstis.pl
Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na pytania, na które nie ma odpowiedzi w Regulaminie lub informacjach zawartych na stronach: www.pstis.pl i www.konferencja.pstis.pl