logo konferencji PSTIS

Regulamin

 

KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI:

WYZWANIA XXI WIEKU W DIAGNOZIE I TERAPII ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO

11 czerwca 2022 roku Warszawa

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.
 2. Miejsce Konferencji: Radisson Blu Sobieski Hotel, plac Zawiszy 1, Warszawa
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania i przestrzegania. 
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2022 roku. do zakończenia Konferencji. 
 5. Wszelkich informacji, dotyczących szczegółów Konferencji należy szukać na stronie: www.konferencja.pstis.pl

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online najpóźniej do dnia 31.05.2022 roku lub do wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty należności do 5 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia formularza w przypadku wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na Konferencję decyduje kolejność wpłat po wypełnieniu formularza.

III PŁATNOŚĆ

 1. Członków PSTIS SI obowiązuje wpłata 500,- zł a osoby niebędące członkami PSTIS SI 650,- zł
 2. Przed dokonaniem wpłaty obowiązuje sprawdzenie swojego statusu.
 3. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora: Bank Santander Bank Polska S.A.

23 1090 0088 0000 0001 4842 4542

z dopiskiem w tytule przelewu:

opłata za Konferencję – nazwisko, imię.

 1. Niedokonanie wpłaty w ciągu 5 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezakwalifikowanie na Konferencję przy nieprawidłowym wypełnieniu formularza przez zgłaszającego lub przesłania pieniędzy na inny numer konta.
 3. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w Konferencji, materiały, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o udziale w Konferencji.
 4. Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje ubezpieczenia oraz noclegów.
 5. Organizator przesyła fakturę wyłącznie drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu, jeżeli uczestnik wypełni pozycję dane do faktury. Faktury za uczestnictwo wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym w pozycji: dane do faktury. Dane z formularza rejestracyjnego muszą być zgodne z danymi zawartymi w przelewie bankowym. Jeżeli przelew dokonywany jest z konta innej osoby niż uczestnik, należy podać w tytule opłaty za kogo dokonywany jest przelew. Dotyczy wyłącznie sytuacji gdy odbiorcą na fakturze oraz osobą dokonującą zapłaty jest osoba fizyczna (nie dotyczy osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą).
 6. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na fakturę zbiorczą na więcej niż jednego uczestnika, konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem nie krócej niż 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji przysługuje zwrot:

90% wpłaty – do 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji

50% wpłaty – do 15 dni przed rozpoczęciem Konferencji

10% wpłaty – 15 dni i mniej przed rozpoczęciem Konferencji.

 1. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona

pełna wpłacona kwota.

IV OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI

 1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić się w dniu Konferencji, tj. 11 czerwca 2022 r. do PUNKTU REJESTRACJI, bez zarejestrowania się udział w Konferencji nie będzie możliwy.
 2. Przy stoiskach rejestracyjnych Konferencji każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów oraz identyfikator.
 3. Posiadanie IMIENNEGO identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Żaden Uczestnik nie ma prawa przekazywania imiennego identyfikatora osobom postronnym.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnictwo w Konferencji związane jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel w zakresie związanym z udziałem w Konferencji.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu możliwości prowadzenia Konferencji przez Organizatora. Zebrane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. We wszelkich sprawach dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych należy się zwracać do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@pstis.pl.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
 8. Dane będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 lat po dniu zakończeniu Konferencji w celu dochodzenia przez Uczestnika ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konferencji.

VI POZOSTAŁE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy udzielają Polskiemu Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI działalnością.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu Konferencji przez uczestników bez zgody Organizatora. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub wprowadzenia zmian w programie bez pozostających bez wpływu na temat Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: 

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI 

ul. Majdańska 3 lokal 7B

04-088 Warszawa; 

adres e-mail: konferencja@pstis.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na pytania, na które nie ma odpowiedzi w Regulaminie lub informacjach zawartych na stronach: www.pstis.pl i www.konferencja.pstis.pl

Patronat honorowy

Herb Miasta Stołecznego Warszawa
APS logo


Patronat Honorowy Dyrektora Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka

Partnerzy


slajd