logo konferencji PSTIS

Regulamin

Regulamin Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Integracja sensoryczna w kontekście aktualnych wyzwań”

16 maja 2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z siedzibą w Warszawie ul. Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025525, NIP: 9521853112, REGON: 016424450.

 2. W niniejszym regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  Kodeks cywilny”

  oznacza ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

  Konferencja”

  Konferencja naukowa pod nazwą „Integracja sensoryczna w kontekście aktualnych wyzwań” organizowana przez Organizatora w dniu 16 maja 2021r.

  Materiały”

  materiały udostępnione przez Organizatora w trakcie trwania Konferencji

  Organizator”

  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z siedzibą w Warszawie ul. Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025525, NIP: 9521853112, REGON: 016424450

  Platforma”

  aplikacja ZOOM pozwalające na prowadzenie Konferencji poprzez połączenie wideo/głosowe Organizatora z Uczestnikami

  Regulamin”

  niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika

  Strona www”

  Statut”

  strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem www.pstis.pl

  Statut Organizatora dostępny na Stronie www pod adresem: https://pstis.pl/pl/html/?str=p_statut

  Uczestnik

  osoba fizyczna biorąca udział w Konferencji

 3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania i przestrzegania zasad w nim określonych. Udział w Konferencji oznacza akceptację Regulaminu.

 4. Konferencja odbywa się będzie w formie stacjonarnej w hotelu „Marriott” w Warszawie przy al. Jerozolimskie 65/79 oraz online z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, za pośrednictwem Platformy. Udział w Konferencji w formie stacjonarnej możliwy jest jedynie dla Członków Organizatora w rozumieniu art. 9 ust.1 Statutu.

 5. Pozostałe informacje dotyczące Konferencji, w tym harmonogram Konferencji oraz informacje dotyczące prelegentów Konferencji znajdują się na Stronie www w zakładce „konferencja”.

II. REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na Stronie www najpóźniej do dnia 10.05.2021 r. oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji zgodnie z pkt III Regulaminu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nr certyfikatu PSTIS SI oraz wskazać, czy Uczestnik jest Członkiem Organizatora. Weryfikacja statusu członka wykonywana jest ręcznie przez pracownika PSTIS SI poprzez potwierdzenie obecności nazwiska Uczestnika na aktualnej liście członków dostępnej na www. pstis.pl (status członka posiadają osoby ze złożoną deklaracją i opłaconą bieżącą składką członkowską).

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na Konferencję decyduje kolejność wpłat po wypełnieniu formularza. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

III. PŁATNOŚĆ

 1. Udział w Konferencji jest odpłatny. Koszt udziału jest uzależniony od wybranego wariantu i wynosi:

 1. 350 zł dla Członków Stowarzyszenia uczestniczących w formie stacjonarnej (limit Uczestników: 100 osób łącznie z zaproszonymi gośćmi wskazanymi przez Zarząd i Pracowników Stowarzyszenia na podstawie zaangażowania w działalność Stowarzyszenia);

 2. 250 zł dla Członków Stowarzyszenia uczestniczących w formie on-line;

 3. 400 zł dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia uczestniczących w formie on-line.

 1. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora


  29 8011 0008 0000 0093 4943 0006


  z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata za Międzynarodową Konferencję Naukową 2021” oraz imię i nazwisko Uczestnika.

 2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 5 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia udziału w Konferencji.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezakwalifikowanie na Konferencję przy nieprawidłowym wypełnieniu formularza przez osobę zgłaszającą uczestnictwo w Konferencji lub dokonania przelewu na inny numer rachunku bankowego niż podany w pkt 2 powyżej.

 2. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w Konferencji oraz wydanie zaświadczenia o udziale w Konferencji.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Organizator przesyła fakturę wyłącznie drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, jeżeli Uczestnik wypełni pozycję dane do faktury. Faktury za uczestnictwo wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym w pozycji: dane do faktury.

 4. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota. Organizator w takim przypadku nie zwraca Uczestnikom innych poniesionych kosztów.

IV. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 1. W związku z koniecznością zabezpieczenia Uczestników przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, każdy Uczestnik Konferencji w formie stacjonarnej zobowiązany jest do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie Konferencji, w tym zwłaszcza do:

 1. dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Konferencji (płyn dezynfekcyjny jest udostępniony przy wejściu, w toaletach);

 2. zachowania odległości co najmniej 1,5 m między Uczestnikami w miejscu odbywania się Konferencji. Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,

osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

 1. zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki ochronnej.

 1. Brak stosowania się do reżimów sanitarnych spowoduje, że Uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się, zostanie poproszony o opuszczenie Konferencji.

 2. W przypadku odgórnych ustaleń na poziomie państwowym dotyczących obostrzeń i zasad organizowania zgromadzeń, uniemożliwiających ich stacjonarną formułę, Uczestnik zostanie zaproszony do udziału online w Konferencji, a różnica w opłacie zwrócona na konto Uczestnika, z którego dokonano wpłaty opłaty za udział w Konferencji.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji w formie online jest:

 1. dostęp Uczestnika do Internetu,

 2. zainstalowanie aplikacji ZOOM oraz przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego Uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w Konferencji,

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Utrata dostępu do Internetu, przerwanie połączenia w trakcie Konferencji, które nie wystąpi z winy Organizatora, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

 2. Uczestnik biorący udział w Konferencji w formie online zobowiązany jest korzystać z Platformy oraz uczestniczyć w Konferencji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 1. brać udział w Konferencji w sposób niezakłócający korzystania z Konferencji przez pozostałych jej Uczestników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na przebieg Konferencji;

 2. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Konferencji oraz udostępnianych Uczestnikom podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.

 3. W razie udziału w Konferencji w sposób sprzeczny z pkt 6 powyżej, Organizator ma prawo do zablokowania Uczestnikowi dostępu do udziału w Konferencji.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnictwo w Konferencji związane jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel w zakresie związanym z udziałem w Konferencji.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu możliwości prowadzenia Konferencji przez Organizatora. Zebrane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. We wszelkich sprawach dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych należy się zwracać do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@pstis.pl.

 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

 8. Dane będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 lat po dniu zakończeniu Konferencji w celu dochodzenia przez Uczestnika ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konferencji.

VI. MATERIAŁY ORGANIZATORA. WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

 1. Materiały udostępniane przez Organizatora podczas Konferencji mogą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Organizator oświadcza, że przysługuje mu prawo korzystania z Materiałów.

 3. W zakresie w jakim Materiały są utworami, o których mowa w pkt 1 powyżej, Organizator zezwala Uczestnikowi na korzystanie z Materiałów w ramach użytku własnego.

 4. Organizator nie wyraża zgody na udostępnianie Materiałów przez Uczestnika osobom trzecim.

 5. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością w szczególności w ramach dokumentacji i działań PR-owo – marketingowych w mediach.

 6. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu Konferencji przez Uczestników bez zgody Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od niego niezależnych lub wprowadzenia zmian w programie Konferencji, pozostających bez wpływu na temat Konferencji.

 2. Obowiązujący Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora www.pstis.pl, w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn wskazanych poniżej:

 1. zmiany sposobu przeprowadzania Konferencji bądź warunków przeprowadzenia Konferencji spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności;

 2. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich;

 3. zmiany danych Organizatora.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2021 r. .


Patronat honorowy

Patroni medialni

Studio psychologiczne - logo
Impuls do rozwoju - logo
logo Oditis

slajd